Han, ham samay-samay par credit bureaus ko sabhi loans report kiya jata hain.